Vemovi
Utilitza el nostre cercador o descàrrega nostre catàleg
  

Termes i condició

1. General

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vemovi, li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Vemovi, posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Vemovi, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l'Usuari per comprovar la situació dels mateixos.

2. Mesures i nivells de seguretat

Vemovi, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3. Àmbit d'aplicació

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Vemovi, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Vemovi i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Vemovi.

4. Recollida de dades

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol•licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris i abonats que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

5. Exercici de drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, dirigida a Vemovi. __________Dirección_________, Codi Postal ______, Espanya. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

6. Consentiment

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè Vemovi pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Vemovi, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Vemovi.

Al temps de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

7. Cessió a tercers

L'entitat Vemovi no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

8. Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Vemovi i els usuaris o clientes seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Vemovi a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l' establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l'usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o nombres de referència que Vemovi pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Vemovi i l'usuari es preservi en totes les comunicacions, l'usuari/abonat no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

9. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

Vemovi es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de Vemovi.

10. Adreça de contacte

El lloc Web www.vemovi.es, és gestionat per Vemovi, inscrita en el Registre Mercantil de _____________, amb les següents dades __________________________________ y amb el CIF _______________.

El fitxer creat està situat al domicili social, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, en Vemovi, Pol. Ind. Can Rosés - Ctra. de Rubí a St. Quirze, km.13 - C/ Central, Nave 26 08191 Rubí - Barcelona; sota la supervisió i control de Vemovi, qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Vemovi, a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.